Uitleg

Met het Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten namen de grote banken in Nederland eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de toegang tot het betalingsverkeer voor iedereen te waarborgen. De banken beseften dat degene die geen toegang heeft tot het betalingsverkeer wordt bedreigd met sociale uitsluiting. Het was de eerste keer dat banken vrijwillig afzagen van het recht op contractvrijheid: immers, een ieder die nog geen betaalrekening heeft en bij de bank aanklopt, moet in het bezit van een werkende rekening worden gesteld. Ook als hij of zij commercieel niet ‘interessant’ is. De banken hebben er vertrouwen in dat de ingeslagen weg de juiste is.

In september 2004 is de werking van het Convenant, samen met betrokken hulpverleningsinstanties, geëvalueerd. Geconcludeerd werd destijds dat er nog wel het één en ander te verbeteren viel, maar dat het Convenant voor steeds meer mensen een oplossing was gebleken. Verder werd geconcludeerd dat het Convenant nog bij veel hulpverleningsinstantie een onbekend fenomeen was. Dit was aanleiding tot het uitbrengen van de brochure ‘Een bankrekening voor iedereen’. Deze werd door alle betrokken partijen verspreid onder hun leden. Dit had tot resultaat dat de bekendheid van het product veel groter werd. Dat was duidelijk te merken aan de sterk gestegen vraag naar aanvraagformulieren en de vele reacties van hulpverleningsinstanties.

Was het Convenant in eerste instantie bedoeld voor cliënten van betrokken hulpverleningsinstanties, de doelgroep is inmiddels aanzienlijk uitgebreid. Zo is het Convenant constant in ontwikkeling. In 2008 zijn ook mensen met een W-document (tijdelijke verblijfsvergunning), die nog verblijven in een Asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgenomen in het Convenant. Met het openen van een betaalrekening op naam van deze groep mensen is een belangrijke stap gezet voor hun zelfstandig functioneren in Nederland.

In 2010 hebben de gezamenlijke partners van het Convenant besloten deze website te lanceren en het Convenant in de eigen organisaties en daarbuiten weer onder de aandacht te brengen en daarmee recht te doen aan het belang van toegang tot betalingsverkeer voor iedereen.

In 2013 heeft ook Triodos Bank zich bij het Convenant aangesloten. Daarnaast hebben de Convenantpartners besloten dat de Convenantprocedures ook worden toegepast om op een goede wijze uitvoering te geven aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hierin wordt het recht van persoon beschreven, die bij de gemeente om schuldhulpverlening heeft verzocht, dat hij in aanmerking komt voor een basisbankrekening. De schuldenaar maakt aanspraak op basisbankrekening indien schuldhulpverlener dit noodzakelijk acht in kader van effectieve schuldhulpverlening. Dit wetsartikel is per 1 juli 2013 van kracht gegaan.

De bij het Convenant aangesloten partners zijn:

  • het ministerie van Financiën en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK);
  • het Leger des Heils;
  • Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
  • de Federatie Opvang;
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Betaalvereniging Nederland;
  • de bij het Convenant aangesloten banken (ING Bank, Rabobank, ABN AMRO Bank, SNS Bank en Triodos Bank).

Een actuele lijst van de door Betaalvereniging Nederland erkende hulpverleningsinstanties, die het Aanvraagformulier voor een basisbankrekening kunnen medeondertekenen, is te raadplegen onder Aangesloten organisaties.